Warunki rezerwacji

1.

Rezerwacja dotyczy pobytu w Apartamenty Seidorf (zwanym dalej Obiektem).

2.

Rezerwacja pobytu dokonywana jest telefonicznie, e-mailem lub on-line przez stronę www.apartamentyseidorf.pl

3.

Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, rodzaj rezerwowanego pokoju, ilość osób oraz termin pobytu w celu dokonania rezerwacji.

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem danych osobowych jest firma Seidorf Mountain Resort Sp. Z o.o. ul. Liczyrzepy 80, 58-564 Sosnówka

Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług hotelarskich.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.

Dodatkowo po wyrażeniu zgody przez gościa, jego dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie udzielonej zgody. Dane mogą również podlegać profilowaniu w zakresie udzielonej zgody.

Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez obiekt. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:

- firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;

- firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;

- firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;

- firmom świadczącym obsługę prawną;

- firmom świadczącym usługi marketingowe dla obiektu.

W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w obiekcie, lub za pomocą skrzynki mailowej biuro@apartaentyseidorf.pl.12

4.

Osoba rezerwująca, po dokonaniu rezerwacji otrzyma pisemne wstępne potwierdzenie rezerwacji za pomocą poczty e-mail, które obejmuje: termin pobytu, rodzaj pokoju, ilość osób, cenę oraz informację o terminie i wysokości wpłaty zadatku.

5.

W trakcie dokonywania rezerwacji Osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.

6.

Zadatek należy wpłacić na konto Obiektu:

Seidorf Mountain Resort
Liczyrzepy 80, 58-564 Sosnówka
Seidorf Mountain Resort sp. z o.o.
NIP: 611 278 31 34

Numer IBAN (Bank Millennium SA)
PL06116022020000000329788086

7.

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu do dnia wskazanego we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania zadatku na koncie Hotelu.

8.

Po wpłacie zadatku Osoba rezerwująca otrzyma e-mailem potwierdzenie rezerwacji.

9.

W przypadku anulacji rezerwacji -zadatek pozostaje w Hotelu.

10.

Dokonanie wpłaty zadatku oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie ww. warunków rezerwacji i anulacji rezerwacji przez Osobę rezerwującą.

11.

Obiekt akceptuje zwierzęta za dodatkową opłatą.

12.

Doba rozpoczyna się od godziny 14:00, kończy do godziny 11:00

Regulamin


PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasady przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamentów Seidorf w Sosnówce Regulamin dostępny jest do wglądu w biurze/recepcji obiektu, w każdym pokoju hotelowym oraz na stronie Obiektu.

Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, tel.664-412-225.

DOBA HOTELOWA

Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.

Doba hotelowa w pokojach trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

Gość może złożyć życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Obiekcie, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

Jeśli Gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

REZERWACJA I MELDUNEK

Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty pobytowej.

Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Hotelu.

Obiekt zastrzega sobie prawo do zablokowania środków na karcie kredytowej udostępnionej przez Gościa w celu dokonania rezerwacji w wysokości należności za cały pobyt, przy czym Gość upoważnia niniejszym przedstawiciela recepcji Obiektu do dokonania czynności pobrania należności Obiektu z karty.

Jeżeli saldo na rachunku Gościa przekroczy kwotę 10.000 zł Gość zobowiązany będzie do jego uregulowania w danym dniu, w przeciwnym wypadku dalszy pobyt Gościa będzie niemożliwy.

W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Obiekt nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę hotelową.

Za skrócenie pobytu Gość obciążony zostanie kwotą równą 50% wartości niewykorzystanych dób hotelowych.

Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń do recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
  • sprzątanie Apartamentów i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności
  • Gościa, w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  • sprawną pod względem technicznym obsługę; a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą
  • mogły być usunięte niezwłocznie Obiekt dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodność.

Dodatkowo na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:


  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • przechowanie bagażu Gościa,
  • zamawianie taxi,

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

Na terenie Obiektu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

Gość Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Wobec powyższego Gość upoważnia niniejszym przedstawiciela recepcji Hotelu do dokonania czynności pobrania należności Obiektu z karty.

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.

Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przekraczających możliwość przechowania w depozycie.

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przed frontem Obiektu lub w jego okolicach.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.

CISZA NOCNA

W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.

REKLAMACJE

Goście maja prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.

Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

Dodatkowo, zważywszy na treść art. 32 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. Ustaw z 2016 r. poz. 1823) spółka Seidrof Mountain Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnówce niniejszym oświadcza, iż nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Obiekt akceptuje obecność zwierząt na terenie Hotelu.

W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza zewnętrznym terenem.

W Apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Seidorf Mountain Resort Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Zakazuje się prowadzenia w Obiekcie akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

Gość nie będzie powodować, a Obiekt nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Obiektu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju hotelowego, przeszkadzanie w inny sposób, szkodzenie, czy też irytowanie pozostałych Gości Obiektu.

Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

Gościom nie wolno używać urządzeń i przedmiotów mogących powodować ryzyko związane z uszkodzeniem mienia Obiektu i innych Gości, w szczególności urządzeń mogących spowodować pożar lub zalanie. Dopuszczalne jest używanie w Apartamentach czajników znajdujących się na wyposażeniu poszczególnych pokoi oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie pokoi.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a Hotelem jest sąd właściwy dla pozwanego.